مقاومت تماسی

از ویکی‌پدیا، دایرةالمعارف آزاد.

معمولا تماس بین لایه ها در دیواره های مرکب یک تماس کامل و ایده آل نمیباشد و بدلیل زبری سطح لایه ها، سطح واقعی تماس بسیار کمتر از سطح اسمی آن میباشد. بدین ترتیب انتقال حرارت عملا از مساحت کمتری صوت میپذیرد. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

مقاومت تماسی در ناحیه تماس دو لایه
مقاومت تماسی در ناحیه تماس دو لایه

مقاومت تماسی باعث افت دما در محل تماس دو لایه میشود. مقاومت تماسی به زبری سطوح در حال تماس بستگی داشته و معمولا از طریق اندازه گیریهای آزمایشگاهی بدست میآید. مقادیر مقاومت تماسی برای حل مسایل در این درس، بعنوان داده مسئله در اختیار شما قرار داده میشوند. در جداول زیر نمونه هایی از مقادیر مقاومت تماسی نشان داده شده است:

مقاومت تماسی در ناحیه تماس دو لایه
بزرگ شود
مقاومت تماسی در ناحیه تماس دو لایه
مقاومت تماسی در ناحیه تماس دو لایه
بزرگ شود
مقاومت تماسی در ناحیه تماس دو لایه
Views
Personal tools